S T A D G A R
Uppdaterade på årsmötet 2018-04-21

 

§  1

Klubbens namn är Cadillac Club Sweden (CCS).
CCS är riksomfattande och har
sitt säte i Storstockholm.

§  2

CCS är en ideell sammanslutning vars syfte är att;
a) stimulera medlemmarna att bevara och vårda Cadillac-bilen i originalskick.
b) genomföra aktiviteter för att främja medlemmarnas intressen för Cadillac.

§  3

CCS-medlem skall äga en bil av märket Cadillac.
Undantag får beslutas av styrelsen i enskilda fall.

§  4

Medlemsavgifter och inträdesavgifter beslutas av CCS:s styrelse. Medlemsavgifter skall betalas årsvis före februari månads utgång.

§  5

Medlem, som skriftligen anmäler sin önskan om utträde ur CCS, befrias omedelbart från sitt medlemskap, dock återbetalas ej erlagda avgifter. Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att klubben registrerar och på annat sätt behandlar medlemmens uppgifter (ej personnummer) inom ramen för klubbens verksamhet.     Se GDPR.

§  6

Medlem kan uteslutas om vederbörande brutit mot CCS:s stadgar, uppträtt olämpligt eller på annat sätt skadat CCS:s anseende och verksamhet. Styrelsen kan besluta om uteslutning, eller hänskjuta frågan till klubbens årsmöte för omröstning, varvid fordras minst 3/4 majoritet för uteslutning.

§  7

Medlem äger rätt att till sammankomster medföra gäster vilka dock ej äger rätt att deltaga i mötesförhandlingar.

§  8

CCS leds av en styrelse, bestående av ordförande och minst tre och högst nio ledamöter samt två suppleanter för dessa. Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av två år. Om styrelsen består av t.ex. 4 ordinarie och 2 suppleanter, skall vartannat år väljas ordförande, kassör och en suppleant, vartannat år vice ordförande, sekreterare och en suppleant. Det vill säga att högst hälften av styrelsen kan bytas ut vid ett och samma årsmöte.

§  9

CCS:s räkenskaper skall löpa per kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer.

§ 10

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av ordförande och kassör var för sig.

§ 11

Årsmöte skall hållas årligen, senast den 30 april, och då skall följande ärenden behandlas:
* Val av mötesordförande och mötessekreterare.
* Fråga om mötet i behörig ordning utlysts.
* Val av justeringsman att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
* Godkännande av dagordning.
* Fastställande av röstlängd.
* Verksamhetsberättelse.
*
Resultaträkning och revisionsberättelse.
* Fastställande av balansräkning.
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
* Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år.
* Val av revisorer för en tid av 1 år.
* Val av valberedning.

§ 12

Kallelse till årsmötet skall sändas till alla medlemmar senast 30 dagar före årsmötet. Årsmöteshandlingar sändes till alla anmälda medlemmar samt till de medlemmar som så önskar.

§ 13

Extra klubbmöte skall inkallas när styrelsen finner erforderligt eller när minst en fjärdedel av antalet medlemmar skriftligen hos styrelsen påfordrar sådant möte. Kallelse till extra klubbmöte senast 14 dagar före.

§ 14

Rösträtt vid möte tillkommer medlemmar som senast 14 dagar före mötet erlagt alla avgifter till klubben. Varje medlem äger en röst. Närvarande medlem har rätt att genom fullmakt representera ytterligare högst en medlem.
Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§ 15

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av CCS-medlem och tillställas styrelsen senast 60 dagar före nästa årsmöte. Det åligger styrelsen att framföra förslaget på årsmötet. Vid omröstning fordras 3/4 majoritet för att förslaget skall medföra ändring.

§ 16


 

Upplösning. Klubben upplöses genom att styrelsens förslag skall godkännas av minst 3/4 majoritet av rösterna vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla – RTP Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade.
                                                         
                                                                             <> <> <> <> <>